1. ÜLDANDMED
1.1 Formaat

 • Autoleht 200 x 280 mm
 • [digi] 230 x 297 mm
 • Nipiraamat  147 x 210 mm
 • Naisteleht 200 x 280 mm

Eeltoodud on lehekülje puhasmõõdud. Täisleheküljelistele reklaamidele lisandub veel 5 mm lõikevaru. Väiksemate reklaamide mõõdud leiate vastava väljaande hinnakirjast.

2. ELEKTROONILINE VALMISREKLAAM
2.1 Valmisreklaamide esitamise kord
Presshouse võtab valmisreklaame vastu ainult elektroonilisel kujul. Valmisreklaamiks loetakse Adobe struktuurikonventsioonidele vastavat Encapsulated PostScripti (EPS) või Adobe Portable Document Format (PDF) versiooni 1.2 või 1.3 faili, mis vastab punktides 2.3 ja 2.4 toodud nõutele. Soovitatav on kasutada PDF-formaati. Saadetud fail peab olema läbinud valmistaja eelkontrolli (preflight), vt ka p 6.

2.2 Saatmise viisid:
Saata aadressile ftp.presshouse.ee; kasutajanime saate oma Presshouse kontaktisikult või meie sekretärilt.
Andmefailid võib tuua toimetusse ka CD-ROM (ISO-9660 või MacOS-failisüsteem) kettal või mälupulgal.
2.3 Üldnõuded failidele
Failinimi peab olema koostatud nii, et selles kajastuks üheselt mõistetavalt väljaande ja reklaamitava firma või toote nimi (nt RademarDi, HansaliisingSaldo, VehoAL).

Värvilises valmisreklaamis peavad kõik objektid olema CMYK-formaadis (fail ei tohi sisaldada spot, RGB, lab vms värve). Mustvalge reklaam peab olema grayscale või CMYK must. Valmisreklaami lehekülje suurus (EPS-formaadi puhul bounding box) peab vastama tellitud reklaami hinnakirjajärgsele mõõdule. Trükise puhas formaat peab asuma lehekülje keskel, lõikemärkideta või minimaalselt 3 mm väljaspool formaati asuvate lõikemärkidega.

Reklaamidel, kus soovitakse trükki paberi servani, peab olema üleservatrükk (bleed) 5 mm üle lehekülje lõigatavate servade ja ainult nendes failides tohib sisalduda trükitehnilist markeeringut (lõikejooni, kokkutrüki märke, värviskaalasid) või muid elemente, mis trükituna ei pea nähtavale jääma.

Reklaamides, mis ulatuvad üle lehekülje serva, ei ole soovitatav panna olulist informatsiooni servale lähemale kui 5 mm.

Failis sisalduvad pildid, mille resolutsioon ületab oluliselt kahekordset rastritihedust, vähendatakse resolutsioonini 2 X rastritihedus (nt >400 dpi pilt kriitpaberile trükitavas reklaamis vähendatakse resolutsioonini 280 dpi).

Kõik kirjatüübid (fondid) peavad sisalduma saadetavates failides True Type või PostScript Type 1 kujul või olema viidud vektorkujule. Type 3 fondid ei ole lubatud.

Vältimaks pisemate kokkutrükivigade nähtavale ilmumist värvilisel taustal asuvate mustade tekstide, joonte ja väiksemate objektide ümber, lisab repro preflight’i käigus kõigile mustadele (100% K) objektidele ületrüki ehk overprint’i.

Mustade objektide puhul, mille ületrükk ei ole soovitav (nt suured pinnad, mille alla jäänud pilt või värv võib läbi kumada), tuleb kasutada ületrükita musta:

 • tavaline must (rakendub automaatne ületrükk): 100K
 • mitmevärvi-must ehk rich black: 100K-40C-30M-30Y
 • ületrükita must: 100K-1C-1M-1Y

Teine levinud ületrükiprobleem on valgetele või värvilistele objektidele kogemata lisatud ületrükk, mille tulemuseks on teksti kadumine või värvi muutumine.

Juhul, kui töös on kasutatud trapping’ut, mitte-mustade objektide ületrükki või on muid erisoove ületrüki rakendamise osas, tuleb sellest igal konkreetsel juhul toimetust teavitada ja leppida kokku harilikust erinev töökorraldus.

Kuna 100% K must kipub suure pinnana liiga hele tunduma, kasutatakse kujunduses sageli mitmevärvi-musta ehk rich black‘i, kus mustale on lisatud teisi osavärve. Sellisele taustale (samuti tumedale pildile või värvitaustale) valget teksti trükkides muudab pisemgi kokkutrükiprobleem teksti loetamatuks. Šeriifidega, kursiivis või peeneid jooni kasutava kirja puhul on reeglina miinimumiks 10 pt, šeriifideta kirjal 8 pt.

Mitmevärvi-musta kasutamisel tuleks koostiseks valida 100K50C või 100K40C30M30Y, mis mõlemad tagavad peaaegu maksimaalse trükiprotsessis saavutatava tumeduse (densiteedi).

Mitmevärvi-mustal taustal oleva valge teksti puhul aitab kokkutrükiprobleeme vähendada ka tekstist taga pool asuv 0,1-0,15 mm äärejoon ehk outline, mille värviks on ületrükita must (100K-1C-1M-1Y).

ISO 12647-2 kohaselt on lubatud möödatrükk kujutise keskel B2-formaadi ja üle 65 gsm paberiga kuni 0,08 mm, muudel puhkudel kuni 0,12 mm.

Kui paljud fototöötlus-, graafika- ja küljendusprogrammide uuemad versioonid pakuvad võimalust jätta osa pildist läbipaistvaks (transparency), lisada sellele varju (drop shadow) või kasutada mõnda muud sarnast eriefekti, ei ole need PDF/X-1a standardi aluseks olevas PDF-versioonis 1.3 realiseeritavad, uuemate PDFi versioonide puhul sõltub trükitulemus aga sageli kasutatavast printerist või RIPist ning ei ole seega ette ennustatav. Programmide katsed läbipaistvust printimisel muul moel realiseerida annavad tulemuseks suuremahulise ja potentsiaalselt probleeme tekitava PDFi. Sellest tulenevalt on mõistlik läbipaistvusega seotud efekte vältida.

Juhul, kui kujundus nõuab pildi taustast välja lõikamist, tuleks selleks kasutada Photoshopi lõikejoont ehk clipping path‘i, mida tunnistavad TIFF- ja EPS-failides kõik levinud küljendusprogrammid.

Elektroonilistes valmisreklaamides ei arvestata failis määratud rastrinurki ja -tihedust, need parameetrid määratakse repros ühtseks kogu trükipoogna ulatuses.

2.4. Aktsepteeritavad valmisreklaami formaadid
2.4.1 Ainult Adobe Portable Document Format (PDF) PDF/X-1a:2001 (ISO 15930, PDF ver. 1.3). Fail peab olema komposiit (mitte värvilahutus) ning saadud PostScripti failist Adobe Acrobat Distilleriga. Kujundusprogrammidesse sisseehitatud vahenditega või Adobe PDFWriteri abil tehtud PDF on suure tõenäosusega sobimatu (vt ka p 6 preflight).

Kõik printimiseks vajalikud elemendid (kasutatud fondid, pildid) peavad sisalduma saadetud failis. Tuleb jälgida, et fail ei sisaldaks OPI-viiteid ja et kõik fondid oleksid subset, soovitatavalt Type 1. Juhendeid ja soovitusi trükikõlbulike PDF-failide tegemiseks leiab PlanetPDF koduleheküljelt: www.planetpdf.com või http://marvetaarium.uniprint.ee/PDFmanual

2.4.2 Encapsulated PostScript (EPS) Level 1, Level 2.
Kui kliendil puudub võimalus teha p 2.4.1 kirjeldatule vastavat PDF-faili, aktsepteerime valmisreklaamina ka EPS-faile: fail peab olema üheleheküljeline komposiit ning sisaldama kõiki kasutatud fonte ja pilte. Bounding box peab olema tellitud pinna suurune. EPSide salvestamisel panna eps-format encoding’uks binary või ascii, mitte kasutada JPEGd.

3. ELEKTROONILINE REKLAAMMATERJAL
Presshouse OÜ kujundusarvutid on PCid. Reklaammaterjalidena aktsepteerib Presshouse OÜ üksnes järgmistes programmides loodud faile:

 • Adobe Illustrator (.AI) versioonid kuni 10;
 • Adobe Photoshop (.PSD) versioonid kuni 7;
 • Adobe Acrobat;
 • Adobe Indesign;
 • CorelDRAW! versioonini 12 (.CDR).

Kujundatud reklaamina mõeldud failis sisalduvad tekstid peavad olema konverteeritud vektorgraafikaks (Convert to curves). Illustratori ja CorelDRAW! failides kasutatud pildid peavad olema lisatud omaette failidena (TIFF CMYK). Kõik failis kasutatud värvid peavad olema CMYK-formaadis.

Kuna kirjatüübid on autorikaitse objektid, ei saa Presshouse aktsepteerida dokumendifaile, mis vajavad täiendavate kirjatüüpide installeerimist, mille kasutusõigus meil puudub, kuna selline tegevus on vastuolus EVs kehtiva autorikaitse seadusega. Seega peavad failis sisalduvad tekstid olema konverteeritud vektorgraafikaks (Convert to curves).

Microsoft Wordi fail on sobiv üksnes teksti salvestamiseks. Wordi faili salvestatud logosid/pilte vastu ei võeta.

TIFF- ja JPEG-rasterformaadis reklaammaterjal on tehniliselt sobiv, kui on kasutatud sobivat värviruumi (CMYK värvilise reklaami puhul; grayscale või CMYK must mustvalge puhul), kuid Presshouse ei soovita piksel-formaate trükitehniliste võimaluste puudulikkuse tõttu.

Presshouse võib keelduda reklaammaterjali kasutamisest, kui selle avaldamine võib kahjustada meie mainet, näiteks kui reklaammaterjal on tehniliselt sobimatu ning selle korrigeerimine pole meie võimuses (nt väga madala kvaliteediga pildimaterjal, autoriõiguseta kirjatüüpide kasutamise vajadus, värvimudeli [RGB-CMYK] trükimetoodikale vastavaks muutmine, millega kaasnevad värvitasakaalu muutused jms).

4. VÄRVINÄIDISED
Presshouse ei nõua korrektse trükitulemuse saavutamiseks failidena saadetud valmisreklaamide värvinäidiseid (proof’e). Korrektsete värvinäidiste (proof’ide) valmistamise tehnilise keerukuse tõttu me ei aktsepteeri kliendi esitatud värvinäidiseid automaatselt kui oodatud trükitulemust kajastavaid etalone.

5. VASTUTUS
Presshouse OÜ töökorraldus baseerub Adobe PostScripti ja PDF-formaatidel ning säilitab elektroonilistes valmisreklaamides värvide protsentväärtused muutumatuna, kui failid vastavad punktis 2 kirjeldatud tingimustele, ning kontrollib vaid failide vastavust meie tehnilistele tingimustele.

Ootuspäraste värvide saavutamine sõltub peamiselt kliendi originaalmaterjali valmistamisel kasutatud seadmete oskuslikust kalibreeritusest, nende suutlikkusest kajastada vastavas trükiprotsessis tekkivaid värvimuutusi ning Presshouse OÜ-le trükiteenust osutava trükikoja suutlikkusest püsida kasutatava standardi raamides.

Kuna tarkvaratootjad ei anna oma programmidele täielikku funktsionaalsuse ja töökindluse garantiid, ei saa ka meie välistada juhuslike, meist sõltumatute problemaatiliste olukordade või praagi tekkimist tarkvarade kokkusobimatuse või vigade tõttu. Presshouse teeb kõik endast sõltuva, et valitud tarkvaralahendused oleksid parimad ning tagaksid kiire ja vigadeta failitöötluse, jälgides maailmapraktikas üldtunnustatud nn häid tavasid ja kogemusi.

Presshouse kontrollib laekuvaid valmisreklaame nii visuaalselt kui ka automatiseeritult tarkvaraliselt ning hoiatab võimalusel klienti failides sisalduvate potentsiaalsete kvaliteeti märgatavalt halvendavate möödalaskmiste puhul (nt liiga madala resolutsiooniga pildid, vale värvimudel, liiga väikesed kirjad mitmevärvilisel foonil). Siiski ei suuda me avastada kõiki võimalikke juhtumeid ega eristada kliendi teadlikku riski teadmatusest (nt väikesed kirjad mitmevärvilisel foonil, suurte ühevärviliste pindade kasutamine, ülipeened hairline jooned) ja lõplik vastutus korrektse töö eest, mis tagab soovitud lõpptulemuse, jääb faili autorile.

Kui tootmisse satub fail, mis ei arvesta eeltoodud nõudeid, arvestame seda kliendi teadliku riskina ega rahulda kliendi pretensioone trükikvaliteedi osas. Õigekirjavigade parandusi me valmisreklaamides ei tee. Mis tahes muudatuste tegemine valmisreklaamides on erandjuhtum, mille kohta ütleme igal konkreetsel juhul oma seisukoha võimalikkuse ja riskide suhtes.

6. SOOVITUSED JA PREFLIGHT
Enne faili lähetamist kirjastusele, tuleks kontrollida alljärgnevat.

 • Kas kõik vajalikud (teksti)parandused on tehtud?
 • Kas on teada, millisele paberile reklaam trükitakse ja sellega on ettevalmistuses arvestatud?
 • Väldi ülipeeneid jooni, eriti hairline’e.
 • Kas dokumendi lehekülje suurus vastab tellitud pinna mõõtudele? (Nt kui tellitud reklaami mõõt on 103 x 94 mm, peab PDFi leheküljesuurus (EPS-formaadis bounding box) olema täpselt 103 x 94 mm, mitte näiteks A4, mille keskel asub mõõtmetelt väiksem reklaam.)
 • Kas alla lehekülje suurustel reklaamidel pole valitud mingit trükitehnilist markeeringut (crop marks, color bars) või nähtavale jäänud (nt leheküljelt välja tõstetud) objekte, mis ei pea näha olema?
 • Kui kasutad Distiller 5, kas PDF-versiooni on määratud 1.3? Presshouse’i töökorraldus baseerub PDF 1.3 formaadil ja konversioon vanemasse formaati ei pruugi olla 100% töökindel.

Kui reklaam on tellitud mustvalgena, ära saada värvilist faili, kuna selle hilisemal “jõuga” mustvalgeks pööramisel võib reklaami välimus oluliselt muutuda! Näiteks punane tekst rohelisel taustal võib mustvalgena jääda eristamatult sarnane tumehall.

ADOBE PHOTOSHOPI SEADISTUS
Adobe Photoshopis käsitsi värvilahutusparameetreid seadistades tuleb valida trükimeetodile ja -paberile vastavad värvid (Euroscale Coated, Uncoated või Newsprint) ja parameetrid vastavalt järgnevatele tabelitele:

Poogna-offset (sheetfed)

Paber Punktikasv (dot gain) UCR/GCR Musta piirmäär (black ink limit) Värvide summa (total ink limit)
Kaetud (coated) 18% UCR/Medium GCR 95% 350%
Katmata 25% Medium GCR 95% 290%

Rulli-offset (heatset web, coldset web)

Paber Punktikasv (dot gain) UCR/GCR Musta piirmäär (black ink limit) Värvide summa (total ink limit)
Kaetud (LWC) 18% Medium GCR 95% 300%
Super-kalandreeritud (SC) 25% Medium GCR 95% 290%
Ajalehepaber (News) 30% Heavy GCR 95% 235%